Τελευταία ενημέρωση: 15/11/2023

1. GRAILAWARDS.GR

1.1 Ο δικτυακός τόπος grailawards.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «GRAFOPRESS ETAΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «GRAFOPRESS EΠΕ» (στο εξής η «Εταιρεία»), με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 157, με Α.Φ.Μ. 095601731 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 083882502000. Η Εταιρεία διοργανώνει και προκηρύσσει διαγωνισμούς έργων αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού εσωτερικών χώρων και φωτισμού υπό τον τίτλο “Greek Architecture, Interiors and Lighting Awards”, που εν συντομία αναφέρεται και ως GRAIL (στο εξής «Διαγωνισμοί»), η συμμετοχή στους οποίους πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Δικτυακού Τόπου.

1.2 Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης (στο εξής οι «Όροι» ή «Όροι Χρήσης») εκ μέρους των χρηστών αυτού (στο εξής «εσείς»). Οι Όροι αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Για τον λόγο αυτό, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που αυτός παρέχει, παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους.

2. Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία

2.1 Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενο αυτού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, αρχεία, ο πηγαίος κώδικας κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών που έχει η υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα ως αρχικός δημιουργός ή/και τα χρησιμοποιεί κατόπιν σχετικής άδειας τρίτων προσώπων.

2.2 Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, διασκευή, μετατροπή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μεταφόρτωση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φορέων τους και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή/και εμπορικής εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Ακόμη, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογισμικού του Δικτυακού Τόπου.

2.3 Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται ή εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς τη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

2.4 Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies του Δικτυακού Τόπου.

4. Όροι εγγραφής – Λογαριασμός χρήστη

4.1 Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε στον Δικτυακό Τόπο με σκοπό την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Διαγωνισμό συμφωνείτε ότι: α) θα παρέχετε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες που σας ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) θα διατηρείτε και θα ενημερώνετε επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής σας ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

4.2 Ο Δικτυακός Τόπος σας παρέχει υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης του και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων σας. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο Δικτυακός Τόπος, θα παραλάβετε επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήστη (username) που εσείς οι ίδιοι θα έχετε ορίσει.

4.3 Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

4.4 Για να διαγράψετε τον λογαριασμό σας παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@graphopress.com. Επισημαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η διαγραφή του λογαριασμού πριν από την λήξη του Διαγωνισμού στον οποίο έχετε λάβει μέρος.

5. Υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Διαγωνισμό – Πληρωμή τέλους (κατά περίπτωση)

5.1 Μέσω του λογαριασμού σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε Διαγωνισμό, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία.

5.2 Σε περίπτωση που για την συμμετοχή σας απαιτείται καταβολή τέλους (βλ. σχετική Κανονισμό και Προκήρυξη Διαγωνισμών), η καταβολή του τέλους γίνεται με τον τρόπο που αναγράφεται στις Οδηγίες Υποβολής και στο στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αίτησης συμμετοχής.

6. Δικαιώματα Εταιρείας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων Όρων.

7. Ευθύνη – Απουσία Εγγύησης

7.1 Έχετε την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είστε εσείς αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό σας με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που σας επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

7.2 Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Δικτυακό Τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

7.3 Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι χρήστες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

7.4 Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ο Δικτυακός Τόπος και οι σελίδες του ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι χρήστες και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

7.5 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τους χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να νοηθεί ότι χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο Δικτυακός Τόπος αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

8. Αποζημίωση

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των συνεργατών της για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία αυτοί υποστούν από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου από πλευράς των χρηστών, καθώς και από την χρήση υπηρεσιών που αυτός παρέχει με παράνομο ή αθέμιτο τρόπο ή με τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

9. Εξωτερικές συνδέσεις

9.1 Ο Δικτυακός Τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων (webpages) στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους (websites) και σελίδες (webpages), τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

11. Λοιποί Όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

12. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@graphopress.com.